top of page

תוכנית הלימודים

חשוב לנו מאוד לשחרר את הבחורים מהאווירה הרווחת במערכות החינוך – אווירה של מצוינות וציונים, השגיות והקניית חומר. מאידך, לא פחות חשוב בעינינו, שכל בחור יעשה את מלוא ההשתדלות שלו לפי היכולת שלו. אנו דורשים רצינות לימודית כל אחד 'לפום דרגא דילי'.

כאמור, ביחס ללימודי הקודש, אין 'פטורים'. לכל יהודי יש שייכות ויש אחריות ללמוד תורה. ביחס ללימודי חול, אנו מכוונים לבגרות מינימלית.

הישיבה מיועדת למי ששלושת הערכים הללו חשובים בעיניו. דהיינו, מי שזכה לשמור על תום היראת שמים שלו בעל שאיפות תורניות גבוהות, ובנוי לאתגר של העבודה החקלאית ועם רצון ורצינות לימודית.

סדר היום

אייקונים דף הבית חלוצי-06.png

סדר היום בישיבה הנו עמוס ומגוון.
היום נפתח בהשכמה ב-5:30 ומסתיים ב 22:30.

היום מתחלק לשלושה חלקים:
בוקר – עבודה חקלאית. צהריים – לימודים בקודש ובחול. ערב – פעילויות חברתיות.

16:30   פריסה

16:40-19:15   לימודי חול

19:15   ארוחת ערב

19:45   תפילת ערבית

07:30   יציאה לעבודה חקלאית

20:00   שיחת ראש הישיבה

12:00   ארוחת צהריים ומנוחה

20:15   סדר ערב (רשות)

13:45-16:00   שיעורי חול

21:00   פעילויות חברתיות

16:00   תפילת מנחה

חוגים, ערב רמי"ם, ערב מדריכים

05:30   השכמה

06:00   תפילת שחרית

06:50   שיעור קצר בהלכה

07:00   ארוחת בוקר

07:30   יציאה לעבודה חקלאית

12:00   ארוחת צהריים ומנוחה

13:45   תפילת מנחה

14:00   לימודי קודש

13:45-16:00 שיעורי חול

bottom of page